Eesti ja Poola majandussuhted II

Poola ja Eesti on mõlemad Euroopa Liidu liikmesriigid ning neil on tihedad majandussidemed. Poola kaubavahetus Eestiga on aastate jooksul kasvanud, peamiselt tänu kaubandussuhete arendamisele ja majanduslikele reformidele mõlemas riigis.

Poola ja Eesti kaubavahetus on viimastel aastatel suurenenud, ulatudes 2021. aastal ligi 491 miljoni euroni. Poola ekspordib peamiselt masinaid ja seadmeid, transpordivahendeid, keemiatööstuse tooteid ja elektroonikat Eestisse. Samuti on Poola üks peamisi puidu ja puittoodete importijaid Eestist.

Eesti ekspordib Poolasse peamiselt masinaid ja seadmeid, transpordivahendeid, keemiatööstuse tooteid ja toidukaupu. Eesti toidukaupade, nagu kala, liha ja piimatoodete, eksport Poola on kasvanud viimastel aastatel märkimisväärselt.

Poola ja Eesti vahelise kaubanduse tihedus on tugevdanud kahe riigi majandussidemeid ning kaubanduse edasine arendamine on mõlema riigi jaoks oluline. Poola ja Eesti valitsused on teinud koostööd, et arendada kaubandussuhteid, näiteks on mõlemad riigid allkirjastanud mitmeid kaubanduslepinguid, mis soodustavad kahe riigi vahelist kaubandust.

Poola ja Eesti vaheline transpordivõrgustik on hästi välja arenenud, mis hõlbustab kahe riigi vahelist kaubandust. Poola on oluline transiidiriik, mis võimaldab Eesti kaupadel jõuda edasi teistesse Euroopa riikidesse.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Poola ja Eesti kaubavahetus on tihedalt seotud ning see on oluline majanduslik tegur mõlemale riigile. Kahe riigi majanduslikud sidemed on tugevnenud viimastel aastatel ning kahepoolsete kaubanduslepingute allkirjastamine ja transpordivõrgustiku arendamine aitab kaasa edasisele majanduskasvule mõlemas riigis.


Loe lisaks

Poola kaubavahetus graafiliselt

Eesti - Poola kaubavahetus on Statistikaameti lehel nüüd visuaalselt - puust ja punaselt - välja toodud.
2021 oli Poolasse eksporditavate kaupade väärtus 569 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 12. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Poolasse 29.4%. 2020 oli ekspordi väärtus 440 miljonit eurot ja 2021 oli 569 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud mündid, mis moodustab 11.1% koguekspordist Poolasse. Sellele järgneb kommunikatsiooni ja sideseadmed, mille osatähtsus on 6.24%.

2021 oli Poolast imporditavate kaupade väärtus 1,26 miljardit eurot, mis tegi riigist Eesti 7. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Poolast Eestisse 21.4%. 2020 oli impordi väärtus 1,04 miljardit eurot ja 2021 oli 1,26 miljardit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud pakendatud ravimid, mis moodustab 3.68% Poolast toodavast koguimpordist. Sellele järgneb sõiduautod, mille osatähtsus on 3.4%.

https://data.stat.ee/profile/partner/pl/
Loe lisaks

Käibemaksuseaduse muudatus

Muudatused käibemaksumääraga 0% maksustatavate kaubaveoteenuste loetelus.
Muudatustega nähakse ette, et käibemaksumääraga 0% maksustatakse alljärgnevad teenused üksnes juhul, kui teenus osutatakse otse kaubasaatjale või kaubasaajale:
  • veoteenus kauba toimetamiseks väljapoole Euroopa Liidu tolliterritooriumi või ühendusevälisesse riiki, mis on EL tolliterritooriumi osa;
  • kauba importimiseks osutatav veoteenus;
  • liiduvälise kauba ELi tolliterritooriumile toimetamiseks osutatav veoteenus, kui kaup suunatakse tolliladustamise, vabatsooni, seestöötlemise,
  • transiidi või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile või ajutiselt ladustatakse;
  • eelmistes punktides nimetatud kaubavedude korraldamise teenused ja selliste kaubavedudega seotud kõrvalteenused.
Muudatuse ajendiks on Euroopa Kohtu lahendis C-288/16 toodud seisukoht.

Kaubasaatja või kaubasaaja poolt veo korraldamiseks määratud ekspedeerimisettevõtet, kui see ekspedeerimisettevõte ise ei ole tegelik kaubasaatja või kaubasaaja, ei ole alust lugeda kaubasaatjaks või kaubasaajaks. Sellisel juhul maksustatakse teisele Eesti ettevõtjale osutatavat teenust 20% käibemaksuga.
Loe lisaks

Poola kaubavahetus

Kaubavahetus. Poola on Eestile üks olulisim ja suurim väliskaubanduspartner, olles stabiilselt 7.-8. kohal väliskaubanduspartnerite hulgas.

2020. a kasvas kahe riigi vaheline kaubavahetuskäive 6% võrra ning moodustas ligi 1,5 mld eurot (4,7% kogukäibest), millega Poola oli Eestile 7. kaubanduspartner. Eesti eksport Poola kasvas 2020. a 18% ning moodustas 440,7 mln eurot (11. ekspordipartner). Eksport kasvas enim väärismetallide kaubagrupis (peamiselt mündid ja kuld). Eesti päritolu kaupade eksport Poola suunalises ekspordis oli ca 51%. Import Poolast kasvas 2% võrra ning moodustas ca 1 mld eurot (7. impordipartner). 2021. aastal on kaubavahetus Poolaga kasvanud, nii ekspordi kui ka impordi suunal.

Allikas: https://vm.ee/et/riigid/poola?display=relations#majandus
Loe lisaks

Eesti ja Saksa kaubavahetus

Eksportivaid ettevõtteid Eestist Saksamaale on ca 1700 ja seda 900 mln eur ulatuses aastal 2020.  

Eesti impordib Saksamaalt aastas 1,59 miljardi eur eest. (viimatine Saksa poolne number koguni 1,8 miljardi eur eest.

Siin on hea tabel: https://data.stat.ee/profile/partner/de/ kuid nagu näete on kaubad siin vaid kaubagruppide põhjal ja mitte ettevõtete põhjal.


Loe lisaks

Eesti ja Hollandi majandussuhted

Holland on järjepidevalt olnud meie väliskaubanduspartnerite esikümnes.
Eksport Hollandisse on ca 500 mln eeskätt tänu mineraalsete toodete nt puit, aga ka meditsiini- ja mõõteaparatuuri ning masinate ja seadmete väljaveole.
Hollandi osakaal Eesti koguekspordis on ca 4%. ja Eesti päritolu toodete osakaal ekspordis oli väga kõrge – 90%.

Import Hollandist on ca 700 mln mille moodustavad enamuses masinate ja seadmed.
Loe lisaks

Eesti ja Poola majandussuhted

Poola on Eestile olulisim ja suurim väliskaubanduspartner Kesk-Euroopas, olles stabiilselt 7.-8. kohal väliskaubanduspartnerite hulgas.
2020. a esimese poolaasta seisuga moodustab kaubavahetus Eesti ja Poola vahel 821 mln eurot, kaubandusbilanss on negatiivne.
2019. a kasvas kahe riigi vaheline kaubavahetuskäive 7% võrra ning moodustas ligi 1,4 mld eurot (4,6% kogukäibest), millega Poola oli Eestile 7. kaubanduspartner.
Eesti eksport Poola kasvas 2019. a 17% ning moodustas 371 mln eurot (11. ekspordipartner). Eesti päritolu kaupade eksport Poola oli ca 60%.
Import Poolast kasvas 4% võrra ning moodustas ca 1 mld eurot (7. impordipartner). Olulisemad ekspordiartiklid olid väärismetallid, masinad ja seadmed, puit ja puittooted ning keemiatooted.
Suurimad impordiartiklid on aga keemiatooted, masinad ja seadmed, metallid ja metallitooted ning transpordivahendid.

Eesti-Poola kaubavahetus 2012-2019 (miljonit eurot):

Aasta Eksport Import Käive Bilanss
2012 176,5 882,0 1058,5 -705,5
2013 207,4 1084,5 1291,9 -877,1
2014 233,3 1045,5 1278,8 -812,2
2015 267,7 974,0 1241,7 -706,3
2016 257,7 979,4 1237,1 -721,7
2017 286,6 1073,0 1359,6 -786,4
2018 316,1 979,5 1 294,2 -663,4
2019 371,4 1020,7 1392,1 -649,2
Kõik majandusandmed pärinevad Statistikaametist.

2020. aasta septembri seisuga oli Äriregistris registreeritud 717 Poola osalusega äriühingut,
2020. a oktoobri seisuga on 1 372 Poola kodanikust e-residenti (ca 2% kõikidest e-residentidest), neist 313 on loonud ka ettevõtted.
Allikas: Välisministeerium (https://vm.ee/et/riigid/poola?display=relations#majandus)
Loe lisaks